Home     Log in      

© 2010
Leerstoel Verstandelijk Gehandicapten

Instrumentbeschrijving

Samenstelling

Movakic is een digitale vragenlijst die kan worden ingevuld door fysiotherapeuten en ergotherapeuten die betrokken zijn bij het kind en door middel van training bekend zijn met de vragenlijst.


De vragenlijst bestaat uit vragen over motorische vaardigheden die zijn onderverdeeld (zie figuur 1) in drie houdingen (liggen, zitten, staan) waarbij wordt uitgegaan van dertien verschillende situaties: De verschillende situaties worden (indien relevant) uitgevraagd door middel van vragen over de volgende onderdelen

Het aantal situaties dat ingevuld kan worden voor een individueel kind, is afhankelijk van de relevantie van de desbetreffende situaties voor het kind. De volgorde van de situaties is gekozen aan de hand van de verschillende houdingen en zegt niets over de opbouw in moeilijkheid. De items van Movakic kunnen worden ingevuld zonder observatie van het kind, waarbij de voorwaarde is dat men het kind goed kent.

Doorgangshoudingen zoals kruiphouding, schuttershouding enz. zijn niet beschreven maar kunnen worden ingevuld bij onderdelen als “voortbewegen vanuit buikligging” of “transfers vanuit staan”.

Indien meerdere situaties niet relevant zijn voor een kind vanwege bijvoorbeeld een te hoog motorisch niveau van het kind, kan worden overwogen om de GMFM of TDMMT, al dan niet in combinatie met enkele situaties van Movakic, af te nemen. Hierbij dient de opmerking geplaatst te worden dat de GMFM en TDMMT, in tegenstelling tot Movakic, geen uitspraken doen over de mate van manuele ondersteuning en mate van activiteit van het kind zelf tijdens het uitvoeren van een motorische vaardigheid.

Houdingen ->

Situaties ->


Onderdelen
Liggen
 • Op rug zonder hulpmiddel
 • Op rug met hulpmiddel
 • Op buik zonder hulpmiddel
 • Op buik met hulpmiddel
 • Op zij zonder hulpmiddel
 • Op zij met hulpmiddel
Zitten
 • Effen ondergrond
 • Afhangende benen
 • Met voeten op ondergrond
 • Met zithulpmiddel
Staan
 • Zonder hulpmiddel
 • Met hulpmiddel
Verzorgingssituatie
Handhaven houding Antwoordcategorieën
 1. Mate van ondersteuning
 2. Activiteit van het kind
 3. Mate van manuele facilitatie
Activiteiten
Transfers
Voortbewegen
Figuur 1: MODEL Movakic

De vragenlijst

De items uit de vragenlijst vloeien allemaal voort uit bovengenoemd model en hebben betrekking op relevante motorische vaardigheden in de verschillende situaties. Bij het beantwoorden van de items is het belangrijk om dit steeds te doen vanuit dezelfde specifieke uitgangssituatie van het kind, bijvoorbeeld zitten met afhangende benen; op schoot of op een verzorgingstafel. Deze specifieke uitgangssituatie moet altijd boven aan het scoreformulier beschreven worden zodat bij een volgend evaluatiemoment vanuit dezelfde uitgangssituatie gescoord kan worden. Alleen op die manier kan men betrouwbaar een verschil in score vaststellen. Bij de “verzorgingssituatie” wordt uitgegaan van de meest voorkomende uitgangssituaties tijdens de verzorging zoals op bed, op een verzorgingstafel of de douchestoel.

Antwoordcategorieën

De antwoordcategorieën van Movakic hebben betrekking op de mate van eigen activiteit van het kind en op het gebruik van ondersteuning in de vorm van een hulpmiddel en/of manuele ondersteuning. Manuele ondersteuning kent twee vormen. De eerste heeft te maken met de hoeveelheid steun of hulp die geboden wordt. De steun of hulp die gegeven wordt bij het onderdeel activiteiten in een houding wordt gegeven aan het lichaamsdeel dat gaat bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hoofd oprichten of reiken met de armen. De tweede vorm van ondersteuning heeft te maken met facilitatie. In Movakic wordt met facilitatie bedoeld het stimuleren en/ of uitlokken met uw handen van activiteit bij het kind. Facilitatie vindt vaak plaats op ander deel van het lichaam dan het te bewegen lichaamsdeel. Bijvoorbeeld bij het oprichten van het hoofd kan facilitatie geboden worden aan de schouders.

De antwoordcategorieën bestaan bij vrijwel alle motorische vaardigheden uit de volgende vragen:
 1. Mate van manuele ondersteuning; Hoeveel steun of hulp geeft u het kind?
 2. Mate van activiteit van het kind; hoe actief is het kind zelf?
 3. Als u facilitatie (stimuleren/uitlokken met uw handen) gebruikt om het kind te activeren, hoeveel facilitatie gebruikt u dan?
Alle vragen worden beantwoord door middel van een 5-puntsschaal.

Voor de meest recente ontwikkelingen rondom Movakic kunt u gaan naar Laatste nieuws en publicaties