Home     Log in      

© 2010
Leerstoel Verstandelijk Gehandicapten

Laatste nieuws en publicaties

Juni 2018

De eerste (2-daagse) Movakic training zit erop! De training is gevolgd door 21 ontzettend enthousiaste en gemotiveerde collegaís uit het hele land. Het was een groot succes! De training is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister algemeen fysiotherapie en kinderfysiotherapie (19 punten).
Mocht u geÔnteresseerd zijn in het volgen van de tweede training, de data zijn vrijdag 14 december 2018 en vrijdag 1 februari (let op: dit zijn gewijzigde data). Verdere informatie is te vinden op de flyer.

November 2017

De promotiedatum is bekend en daarmee komt er voorlopig een einde aan de verdere onderzoeken naar de klinimetrische eigenschappen van Movakic. Aansluitend op de openbare verdediging zal het instrument worden gelanceerd! Daarmee kan Movakic in praktijk gebruikt gaan worden na het volgen van de 2-daagse training. De data van de training alsmede de mogelijkheid tot inschrijving zullen tijdens de lancering bekend worden gemaakt!

Indien u geÔnteresseerd bent in het bijwonen van de openbare verdediging dan bent u van harte welkom.

Woensdag 29-11-2017 om 11.30
In het onderwijscentrum van het Erasmus MC
Prof. Andries Queridozaal (Eg-370)
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

online publicatie van het proefschrift

promotie_front.png

Januari 2017

De laatste hand wordt momenteel gelegd aan het bruikbaar en praktijk-klaar maken van Movakic. De verwachting is dat de officiŽle lancering van Movakic gelijktijdig zal plaatsvinden met de promotie. Mocht deze datum bekend zijn dan zal dit natuurlijk op de website terug te vinden zijn! Inmiddels is het artikel over de validiteit en responsiviteit van Movakic gepubliceerd. De titel en link ernaar staan onder publicaties vermeld. Dat betekent dat de belangrijkste psychometrische eigenschappen van Movakic nu beschreven zijn. Samenvattend; Movakic is klinisch relevant bevonden en geschikt voor de EMCB doelgroep, de construct validiteit alsmede de test-hertest- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn goed en Movakic is responsief voor verandering. Daarnaast is het artikel dat gaat over de relatie tussen motorische vaardigheden en kwaliteit van leven inmiddels ingediend.

December 2015

De inhoudelijke aanpassingen aan Movakic zijn in volle gang. Naar verwachting zullen er aan de bestaande groepen (situaties) 3 groepen toegevoegd worden. Deze groepen bestaan uit een cluster van bestaande items die gericht zijn op specifieke doelen zoals ADL, spelen, communicatie en een groep gericht op een iets hoger motorische vaardigheden niveau (vergelijkbaar met GMFCS IV). Dit alles om de praktische bruikbaarheid van Movakic zo optimaal mogelijk te maken! Inmiddels zijn er 3 artikelen gepubliceerd over Movakic! De titels en link ernaar staan onder publicaties vermeld. Het artikel over de validiteit en responsiviteit van Movakic is ingediend, dat is dus afwachten.

Augustus 2015

Het afgelopen jaar is vooral ďachter de schermenĒ hard gewerkt aan het op een publicabele manier op papier zetten van alle onderzoeksgegevens. Dat betekent dat er inmiddels 3 artikelen zijn ingediend bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Voordat er gestart kan worden met de daadwerkelijk ontwikkeling van een nieuw meetinstrument moet een aantal belangrijke stappen worden genomen. Het eerste artikel is dan ook een systematische review naar motorische meetinstrumenten voor kinderen met beperkingen waarin de psychometrische eigenschappen zijn geŽvalueerd. In het tweede artikel worden de meetinstrumenten die zijn gevonden aan de hand van criteria beoordeeld op geschiktheid voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. In dit artikel wordt ook het ontwikkelingsproces van Movakic beschreven. In het derde artikel wordt de studie naar de test-hertest en interbeoordelaars betrouwbaarheid beschreven, waaruit blijkt dat Movakic een hoge betrouwbaarheid heeft. De artikelen waar momenteel aan gewerkt wordt betreffen de validiteit en responsiviteit van Movakic (het resultaat van deze studie is ook veelbelovend!). Het andere artikel beschrijft het onderzoek naar de relatie tussen kwaliteit van leven en motorische vaardigheden van kinderen met EMCB. In deze studie wordt een matige, maar significante relatie gevonden. Tevens kan ik vermelden dat (eindelijk) de eerste stappen zijn gezet om Movakic praktijk klaar te krijgen! Het heeft lang geduurd voordat er toestemming en duidelijkheid was rondom allerlei ingewikkelde procedures. Maar nu is het zover; na de zomerperiode zal de klankbordgroep weer aan de slag gaan in de hoop dat op korte termijn Movakic in praktijk kan worden gebracht en dat de daarbij behorende training kan worden verzorgd!

November 2013

Na een jaar waarin alle data van het longitudinale onderzoek zijn geanalyseerd kunnen we vermelden dat het instrument goed toepasbaar is gebleken, dat de betrouwbaarheid hoog is en de construct validiteit ook goed is! Er worden nog enkele analyses gedaan op het gebied van responsiviteit. De bovenstaande psychometrische kenmerken van Movakic zijn uitgebreid beschreven in verschillende artikelen. Wanneer de artikelen gepubliceerd zijn zal dat zeker op deze site vermeld worden. Naast een beschrijving van de psychometrische kenmerken is er ook een artikel geschreven dat gaat over een review naar bestaande meetinstrumenten op het gebied van motorische vaardigheden en de geschiktheid ervan voor de EMCB doelgroep. De belangrijkste conclusie is dat er geen instrument geschikt is dat aansluit bij de karakteristieken van kinderen met EMCB zoals de zeer beperkte motorische en cognitieve mogelijkheden. Tevens is een artikel geschreven dat het proces beschrijft van de ontwikkeling van Movakic. Ook bij publicatie van deze artikelen zal dat worden vermeld op de site. Nu de resultaten bekend zijn zal het instrument, dat nu nog alleen geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek, geschikt moeten worden gemaakt voor de praktijk. Zeker is dat er een training zal moeten worden gevolgd om het instrument betrouwbaar te kunnen gebruiken. Over deze ontwikkelingen hoop ik begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven!

December 2011

Eind oktober zijn de laatste invullingen gedaan door de deelnemers waarmee het onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van Movakic bij kinderen is afgerond. Natuurlijk begint nu de spannende klus om alle data te bekijken en vervolgens met de analyses aan de slag te gaan. Ten behoeve van dit onderzoek hebben uiteindelijk 36 (kinder)fysio- en ergotherapeuten voor 62 kinderen Movakic ingevuld. Bij deze alvast een tipje van de sluier wat betreft demografische gegevens. De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 7Ĺ jaar en 32 kinderen waren jongens. Bijna de helft van de kinderen heeft een ontwikkelingsniveau van 0-6 maanden en 45% heeft de diagnose cerebrale parese. Bij vrijwel alle kinderen is aangegeven dat ze comorbiditeiten hebben, de meest voorkomende zijn epilepsie en visusstoornissen (70%). Vijfenveertig procent heeft contracturen en/of een scoliose.
Voor het onderzoek naar de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van Movakic bij volwassenen is Movakic ingevuld door 10 fysiotherapeuten voor 15 cliŽnten, waarvan 9 mannen. De gemiddelde leeftijd van de cliŽnten is 41 jaar. Ruim 37% heeft een ontwikkelingsleeftijd van 0-6 maanden. Alle cliŽnten hebben contracturen, bijna 90% heeft epilepsie en ruim 70% heeft een scoliose.

De verwachting is dat medio volgend jaar de resultaten bekend zijn wat betreft de validiteit en betrouwbaarheid van Movakic. Deze resultaten zullen tevens worden gepresenteerd op het IASSID congres in Halifax. Het review artikel betreffende meetinstrumenten voor deze doelgroep is momenteel in ontwikkeling en zal begin volgend jaar ter publicatie worden aangeboden aan een gerenommeerd vakblad.

Augustus 2011

Inmiddels loopt het onderzoek ruim een jaar en hebben de deelnemers per cliŽnt gemiddeld op 3 momenten Movakic ingevuld. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar alle data binnen zijn en dat gestart kan worden met de analyses naar de validiteit en betrouwbaarheid. Naar aanleiding van het deelonderzoek naar de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van Movakic bij 15 volwassen cliŽnten met EMCB kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat het instrument ook voor deze cliŽnten toepasbaar is gebleken. Alle deelnemende collegaís gaven aan dat de vragen relevant zijn voor de doelgroep! Momenteel worden de gegevens geanalyseerd om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van Movakic voor deze doelgroep.

September 2010

Het onderzoek is in volle gang. Uiteindelijk zijn er 58 fysio- en ergotherapeuten vanuit 18 zorgorganisaties uit het hele land die deelnemen aan dit onderzoek! Echt enorm fijn dat er zoveel interesse is in Movakic. We verwachten dat aan het einde van deze maand de data betreffende het onderzoek naar de toepasbaarheid en betrouwbaarheid bij volwassenen en EMCB binnen zijn, we hopen aan het einde van dit jaar de eerste uitspaken over dit deelonderzoek naar Movakic te kunnen doen!

Ook zal deze maand het onderzoek dat in 2008 heeft plaatsgevonden naar de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van Movakic bij 57 kinderen met EMCB door middel van een posterpresentatie worden toegelicht op het AACPDM congres in Washington. De poster (engelstalig) is te downloaden onder de publicaties. In oktober zal een mondelinge presentatie worden verzorgd over dit onderwerp tijdens het IASSID congres in Rome.

Juni 2010

De eerste trainingsdag heeft inmiddels plaats gevonden en is bezocht door bijna 50 deelnemers van 16 verschillende zorgorganisaties. Op 7 juli zal er een inhaaldag volgen; indien u nog geÔnteresseerd bent in deelname aan het onderzoek kunt u zich aanmelden bij Sonja Mensch.

April 2010

Momenteel vinden de voorbereidingen plaats van het validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek van Movakic bij kinderen met EMCB. Medio 2010 zal deze studie van start gaan. Wij verwachten dat er ongeveer 50 collega fysio- en ergotherapeuten vanuit verschillende zorgorganisaties uit het hele land gaan deelnemen. Zij zullen in mei en juni tijdens twee trainingsdagen instructies krijgen over het invullen van Movakic en het verdere verloop van het onderzoek. Gedurende anderhalf jaar zullen de deelnemers op verschillende momenten Movakic invullen voor een cliŽnt. Tijdens deze studie zal tevens de toepasbaarheid van Movakic worden onderzocht voor andere doelgroepen, namelijk volwassen cliŽnten met EMCB en kinderen met zeer ernstige motorische beperkingen, maar zonder ernstige verstandelijke beperkingen. Eind 2011 hopen we alle resultaten te kunnen presenteren.

Publicaties

Hieronder vindt u de artikelen die reeds gepubliceerd zijn tijdens de ontwikkeling van Movakic: Deze artikelen zijn ook te downloaden via de website van de betreffende tijdschriften:

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Sonja Mensch